Učebné osnovy

všeobecnovzdelávacích predmetov

 

 


 

Názov predmetu

Spoločenská komunikácia

Časový rozsah výučby

1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín

Ročník

prvý

Škola

Obchodná akadémia Krupina

Názov ŠVP

 

Kód a názov učebného odboru

6317 6 obchodná akadémia

Stupeň vzdelania

Stredné vzdelanie – ISCED 3A

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

 

 

 

 Charakteristika  predmetu

 

 

Predmet spoločenská komunikácia vychádza zo vzdelávacej oblasti „teoretické vzdelávanie“ ŠVP 63 Ekonomika a organizácia, obchod a služby a základného okruhu „komunikácie“. Pri tvorbe predmetu sme vychádzali z obsahového štandardu „spoločenská komunikácia“. Na tento predmet sme v ŠVP vyčlenili 1 hodinu týždenne v 1. ročníku.

Predmet obsahuje pojmy a kategórie psychológie osobnosti, všeobecnej psychológie, sociálnej psychológie, etiky, ekonomiky. Ich zvládnutie umožňuje lepšiu orientáciu a osvojenie si základných návykov správania, vystupovania pri najrôznejších spoločenských a pracovných aktivitách. Predmet učí zvládnuť komunikáciu pri rôznych situáciách v osobnom i pracovnom živote. Súčasťou predmetu je rozvíjať osobnosť s vlastnou identitou a hodnotovou orientáciou. Viesť žiaka k poznaniu silných a slabých stránok svojej osobnosti, vychovávať k sebaovládaniu, k empatii, asertivite, pozitívnemu hodnoteniu druhých a rozvíjať estetické cítenie.

 

 

 

 

 

Ciele vyučovacieho predmetu

 

- vedieť predvídať a odhadnúť konanie a správanie ľudí

- vedieť správne ohodnotiť seba a druhých

- viesť k nadväzovaniu sociálnych väzieb v skupine

- naučiť sa adekvátne komunikovať s ľuďmi 

- vedieť primerane reagovať na rôzne pracovné a spoločenské situácie

- byť pripravený na výberové pracovné konania

- ovládať základné pracovné pravidlá budovania kariéry

- naučiť zvládať organizáciu pracovných ciest, konferencií a podobne

- vedieť vystupovať v súlade so zásadami spoločenského styku

- ovládať základné zručnosti a návyky v oblasti prípravy malého pohostenia, podávania  

   nápojov a jedál pri spoločenských podujatiach.

 

 

 

 

Prehľad výchovných a vzdelávacích stratégií

 

 

Komunikatívne spôsobilosti

 

Ø      sprostredkovať informácie vhodným spôsobom  (video, text, hovorené slovo)

Ø      kriticky hodnotiť informácie

Ø      správne interpretovať získané fakty

Ø      vyvodzovať zo získaných faktov závery a dôsledky

Ø      korigovať nesprávne riešenie problému

Ø      hľadať, navrhovať alebo používať ďalšie metódy, informácie alebo nástroje, ktoré by prispeli k riešeniu problému

 

 

 

 

Interpersonálne  a intrapersonálne spôsobilosti

 

Ø      rozvíjať prácu v kolektíve v priateľskej  atmosfére

Ø      osvojiť si pocit zodpovednosti za seba a spoluzodpovednosti za prácu v kolektíve

Ø      hodnotiť a rešpektovať svoju vlastnú prácu a prácu druhých

 

 

Spôsobilosti využívať informačné technológie

 

Ø      získavať informácie v priebehu ich odborného vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré sú v danom okamihu k dispozícii

Ø      zhromažďovať, triediť, posudzovať a využívať informácie, ktoré by mohli prispieť k riešeniu daného problému alebo osvojiť si nové poznatky.

 

 

Spôsobilosť byť demokratickým občanom

 

Ø      formulovať a prezentovať svoje postoje v priebehu ich vzdelávania využívaním všetkých metód a prostriedkov, ktoré sú v danom okamihu k dispozícii

Ø      preukázať vlastnú zodpovednosť za zverené veci, za svoje vlastné správanie sa, zdravie a spoluzodpovednosť za životné prostredie alebo stav spoločnosti ako celku.

 

 

 

Stratégia vyučovania

 

 

Metódy                                                                

 

·        informačnoreceptívna - výklad

·        reproduktívna – riadený rozhovor

·        dialogické metódy

·        metódy situačné

·        inscenačné metódy

·        zručno-praktické metódy

·        brainstorming – burza nápadov

 

 

Formy práce

 

·        frontálna výučba

·        frontálna a individuálna výučba

·        skupinová práca žiakov

·        práca s knihou a časopisom

·        exkurzie

·        beseda s odborníkmi s praxe

 

 

Metódy hodnotenia

 

·        ústne skúšanie

·        písomné skúšanie

 

 

Prostriedky hodnotenia

 

·        ústna odpoveď

·        projekty

·        prezentácie referátov

 

 

 

 

 

Učebné zdroje

 

Odborná literatúra

Košč M. : Základy psychológie, Bratislava, SPN r.1998

Knapík P. : Obchodné rokovania, Bratislava, FAMILIARIS r.1997 

Ječný D. a Štefanovič : Spoločenský styk, Bratislava, SPN r.1997

Bruce B. Tepper : Manažerské znalosti a dovednosti, Praha r.1998

 

 

 

Didaktická technika

PC

Videotechnika

Interaktívna tabuľa

 

 

Materiálne výučbové prostriedky

 

Texty, fotografie

Oficiálne dokumenty

Audio a videozáznamy

CD, DVD

Internet